dufe map2018with buildings

 

各个楼的图片来自腾讯地图https://map.qq.com/)的【街景】视图


 

1.之远楼Zhiyuan


 

2.博学楼Boxue

boxue

 


 

3.砺金楼Lijin 


 

4.雅言楼Yayan


 

师学斋Shixuezhai 212

【体育馆】对面(临近【中国史图墙】东侧)的一栋五层建筑(原来的楼名称是10号楼)

校园内地势最高,东西朝向,在【体育馆】与【东北财经大学宾馆】两点连接直线的中间。